Privacy Policy

Syndicusonline.com Privacybeleid
Laatst aangepast op 17 september 2021

CHARTER TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

ALGEMEEN

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld door en zijn de verantwoordelijkheid van SERVA BV (ondernemingsnummer: 0768.704.313), met hoofdzetel te 2600 Berchem, Frans Beckersstraat 21, hierna genoemd “SERVA” of “Wij”).

Voor alle vragen aangaande dit Charter ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna genoemd “Charter”), kunt u ons schrijven naar het voornoemde adres of per e-mail naar: .

Wij zijn ons bewust van het respect van uw privacy bij het gebruik van onze internetplatforms – www.syndicusonline.comwww.serva.be – (hierna genoemd de “Website” of « Syndicusonline ») alsook van het belang die u er aan hecht. Daarom verzamelen we enkel de persoonlijke gegevens u aangaande indien ze nodig zijn voor de doeleinden die in dit Charter worden beschreven. Dit Charter heeft tot doel u zo volledig mogelijk te informeren over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en het gebruik die wij ervan maken.

Persoonlijke gegevens (hierna genoemd “Persoonlijke gegevens”) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon is identificeerbaar wanneer deze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer specifieke elementen die eigen zijn aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De bewerking van de Persoonlijke gegevens die ingezameld worden via de Website is onderworpen aan het Belgisch recht. Het is in het bijzonder onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“RGPD”). Deze wetteksten garanderen specifieke bescherming voor elke gebruiker van de Website (“U”) wiens Persoonlijke gegevens door SERVA worden verwerkt bij het gebruik van de Website. Dit Charter is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit deze wetteksten.

DE GEGEVENS DIE WIJ INZAMELEN

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen en verwerken we volgens de onderstaande voorwaarden en principes de volgende Persoonlijke gegevens:

  • Uw naam, voornaam (voornamen), adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere informatie die u ons verstrekt bij het invullen van het formulier voor het aanmaken van uw privégedeelte “SyndicusOnline”
  • De beschrijving van uw eigendom, uw transacties en alle andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u de Website of onze diensten gebruikt
  • Uw IP-adres, uw taalvoorkeuren, de pagina’s of secties van de Website die u bezoekt, alsook andere informatie over uw browsen. Een deel van deze informatie wordt verzameld via cookies (zie sectie 4 hieronder)

WAT WIJ MET DEZE GEGEVENS DOEN

Wij gebruiken de Persoonlijke gegevens die wij verzamelen voor volgende doeleinden:

  1. Om u in staat te stellen de verschillende functionaliteiten van de Website te gebruiken en u de gevraagde diensten te leveren, uw vragen of verzoeken vast te leggen en op te volgen, evenals elk ander gebruik dat nodig is voor de uitvoering van het contract dat u met ons sluit door beroep te doen op onze Website en diensten
  2. U informatie opsturen, onder andere via e-mail, over vergelijkbare aangeboden producten en diensten, op voorwaarde dat u hiermee hebt ingestemd
  3. Gevolg geven aan elk verzoek van een bevoegde autoriteit of voldoen aan enige andere wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zouden zijn onderworpen
  4. De computerbeveiliging van de Website garanderen, frauduleuze en illegale activiteiten of in strijd zijnde met deze voorwaarden detecteren en bestrijden, alsook de gebruikers van deze Website en hun eigendom beschermen. Dit hergebruik van uw Persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd door de noodzaak om de veiligheid van onze Website en onze diensten te waarborgen
  5. Statistieken en/of analyses uitvoeren om onze Website en onze diensten te beheren en te verbeteren, door enkel gebruik te maken van uw Persoonlijke gegevens in geaggregeerde vorm die u niet rechtstreeks kunnen identificeren. Dit hergebruik van uw persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd door de noodzaak om de winstgevendheid en de groei van onze activiteiten te waarborgen, met inachtneming van uw individuele rechten en vrijheden en met de juiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om illegaal gebruik van uw Persoonlijke gegevens te voorkomen

GEBRUIK VAN “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat automatisch geregistreerd wordt op uw terminal, wanneer u onze Website bezoekt. Deze “cookie” laat niet toe u rechtstreeks te identificeren maar registreert op uw terminal informatie met betrekking tot uw surfgedrag op onze Website.

Deze cookie wordt vervolgens herkend bij elk van uw volgende bezoeken aan de Website, of wanneer u een andere website bezoekt die deze cookie herkent. Het gebruik van een “cookie” laat toe de toegang tot de Website te vergemakkelijken en optimaliseert de navigatie. Het kan eveneens gebruikt worden om de weergave van de Website te personaliseren voor elke bezoeker.

Door de Website te gebruiken, aanvaardt u dat cookies op uw computer worden geïnstalleerd, waardoor informatie kan worden opgeslagen die met name betrekking heeft op de taal die u tijdens uw navigatie hebt gekozen en op de delen van de Website die u bezoekt (in het bijzonder de keuze van de sectie “particulier” of ” professioneel ‘ van de Website). U stemt er ook mee in dat wij vervolgens toegang hebben tot de aldus opgeslagen gegevens. Deze opslag of toegang tot de opgeslagen informatie kan een verwerking van de Persoonlijke gegevens vormen, die vervolgens wordt uitgevoerd voor de doeleinden die hierboven in Titel 3 zijn aangegeven.

De website gebruikt momenteel de volgende strikt noodzakelijke cookies:

Naam van de cookie Bron Doeleinde Aanvullende informatie
[PHPSESSID] [SyndicusOnline] Deze sessie-cookie kent een identificatienummer toe aan elke bezoekerzodat deze correct kan navigeren op de website. https://cookiedatabase.org/cookie/php/phpsessid/
[REMEMBERME] [SyndicusOnline] Deze cookie onthoudt uw sessie na opeenvolgende logins
[hl] [SyndicusOnline] Deze cookie houdt uw taalkeuze

We gebruiken analysecookies om te analyseren hoe onze bezoekers de website gebruiken en om de prestaties van de website te volgen. Dit stelt ons in staat om een ervaring van hoge kwaliteit aan te bieden door ons aanbod te personaliseren en snel de problemen te identificeren en te corrigeren. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om te weten welke pagina’s het populairst zijn, welke methode voor het koppelen van pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom bepaalde pagina’s foutmeldingen ontvangen. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of diensten op de site te markeren waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn op basis van uw gebruik van de website. De informatie verzameld door deze cookies is niet gekoppeld aan uw persoonlijke informatie door ons of onze aannemers.

De website gebruikt momenteel de volgende analytische cookies:

Naam van de cookie Bron Doeleinde Aanvullende informatie
[_ga][_gat][_gid][uvts] [SyndicusOnline] Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. Cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de website, van waaruit bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usagehttps://uservoice.com/privacy

U kunt ons gebruik van cookies in principe beperken of verbieden door de instellingen van uw browser te wijzigen. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om cookies van de harde schijf van de computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te genereren wanneer een cookie zich wil installeren. Raadpleeg de instructies van uw browser of het helpscherm voor meer informatie over deze functies. Opgelet: sommige delen of functies van de Website zullen niet beschikbaar zijn of zullen niet goed werken als cookies worden verwijderd of geblokkeerd.

VEILIGHEID EN VERZENDING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

We zijn zeer alert op de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens. We gebruiken erkende beveiligingsprocedures om de veiligheid van de overdracht van uw Persoonlijke gegevens naar en van onze Website te garanderen.

We kunnen mogelijk alle of een deel van uw gegevens overdragen aan derden, wanneer dit wordt opgelegd door een administratieve of gerechtelijke autoriteit, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens zijn intrinsiek gekoppeld aan de activiteit van onze Website en kunnen daarom worden overgedragen aan een ander bedrijf in het geval dat we het geheel of een deel van onze activiteiten zouden verkopen, toewijzen, anderszins aanbrengen of overdragen, of fuseren met een ander bedrijf of overgaan tot elke andere vorm van reorganisatie van ons bedrijf.

Bovendien worden uw gegevens nooit opgeslagen op servers buiten de Europese Unie.

DUUR VAN DE CONSERVATIE

Uw Persoonlijke gegevens worden door SERVA bewaard voor de tijd die nodig is om u de diensten te leveren die u van ons vraagt en om te reageren op vragen

of verzoeken die u ons stuurt. Ze worden dan bewaard als u ermee hebt ingestemd informatie te ontvangen over onze producten en diensten of vergelijkbare producten en diensten aangeboden door SERVA. In dit geval worden uw gegevens bewaard totdat u zich verzet tegen deze behandeling, waartoe u te allen tijde gerechtigd bent. Nadien verwijderen we uw gegevens in principe, tenzij ze nog steeds nodig zijn voor een van de andere in punt 3 hierboven genoemde doeleinden.

UW RECHTEN

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke gegevens voor reclame- of marketingdoeleinden.

U hebt het recht op toegang tot, correctie, verwijdering, beperking en verzet tegen de verwerking van uw gegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens, binnen de grenzen en op de manier bepaald door de toepasselijke wetgeving.

U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken voor het gebruik dat u hebt geautoriseerd. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming voor een van deze vormen geen invloed heeft op de reeds uitgevoerde verwerking van uw Persoonlijke gegevens, maar alleen voor de toekomst.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op het adres vermeld in titel 1 of ons een e-mail sturen op het volgende adres: info@syndicusonline.com. Elk verzoek voor de uitoefening van deze rechten moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart.

Bovendien zullen de e-mails of commerciële nieuwsbrieven die uiteindelijk naar u worden verzonden, een link aangeven waarop u kunt klikken om te stoppen met het ontvangen van promotionele informatie van ons.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be).

INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Charter. Deze wijzigingen worden onder de aandacht gebracht via de Website of een individuele kennisgeving en worden 7 dagen na publicatie of communicatie van kracht.