Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.syndicusonline.com/. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Serva BV,

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Serva BV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Serva BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Serva BV te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Serva BV of derden, verbindt u zich ertoe Serva BV of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Serva BV of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Syndicusonline.com verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Serva BV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Serva BV met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Serva BV contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Serva BV worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgtaande instemming niet vereist wanneer Serva BV elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Syndicusonline.com kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Syndicusonline-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Serva BV staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Serva BV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Serva BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Serva BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Serva BV houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Service Credits

Service credits zijn vooraf betaalde support interventies. De service credits zijn bruikbaar voor alle betalende support interventies.

Er zijn specifieke support taken die betalend zijn, omdat ze niet inbegrepen zijn in de standaard dienstverlening. Zie hier voor een overzicht van de mogelijkheden.

Service credits zijn in het leven geroepen om de administratieve verwerking van support interventies (meestal relatief kleine bedragen) te vereenvoudigen.

Credits hebben geen vervaldatum. Enkel het inbegrepen 1 uur begeleiding van een professional vervalt na 12 maanden en dient u dus op te gebruiken binnen de 12 maanden na start uw abonnement van 12 maanden. Credits vervallen wel wanneer u ze tijdens de abonnementsperiode niet hebt opgemaakt en u het gebruik van het platform na 12 maanden niet meer verlengt. Als u uw abonnement verlengt, worden de credits gewoon overgedragen naar de volgende periode.

U kunt steeds een overzicht krijgen van uw service credits in uw account.

Voor iedere betalende interventie wordt het aantal service credits in mindering gebracht van uw saldo. Tijdens kantooruren wordt er 1 service credit gebruikt per 15 minuten uitgevoerd werk.

1 credit heeft een waarde van 20 EURO.

Credits kunnen enkel opgeladen en uitgegeven worden door de syndicus.

Facturatie

U ontvangt automatisch een betalingsaanvraag op de datum van uw eerste registratie volgens de opgegeven prijzen op de website of voor professionele klanten conform de verstrekte offerte.

U hebt 30 dagen om deze betalingsaanvraag te voldoen om vanaf de 31ste dag na registratie nog gebruik te kunnen maken van het platform.

In deze periode van 30 dagen kan u de meeste functies van het platform gratis gebruiken. Sommige functies zoals het maken van afrekeningen of het opstellen van een dagorde en het gebruiken van de sjablonen, worden pas toegankelijk na betaling van uw factuur.

U krijgt vervolgens na betaling van de aanvraag een factuur met als factuurdatum de 30ste kalenderdag na de registratie.

Indexatie

Onze tarieven worden elk jaar geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex. De indexering wordt gekoppeld aan consumptieprijsindex van de maand waarop het abonnement ingaat. De vergoeding wordt van rechtswege, en zonder voorafgaande verwittiging, verhoogd overeenkomstig volgende formule, en dit telkens in de maand januari, waarbij de nieuwe index steeds die van de maand december is. De vergoeding kan evenwel nooit lager zijn dan die van het voorgaande jaar noch van de oorspronkelijke vergoeding.

(basisvergoeding x nieuwe index maand december) / (basisindex van maand ingang contract)

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Serva BV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

SyndicusOnline is geen boekhoudpakket. SyndicusOnline is o.m. een platform dat de gebruikers de mogelijkheid biedt om het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 12 juli 2012 in het mate van het mogelijke toe te passen op hun Vereniging Van Mede-Eigenaars. Syndicusonline kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een foute toepassing van het rekeningenstelsel.

Links naar de syndicusonline.com site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website syndicusonline.com is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Serva BV. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Serva BV onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Serva BV. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Serva BV reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Serva BV uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.