Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, mogen de gegevens die via SyndicusOnline beschikbaar worden gesteld niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die verband houden met de uitoefening van de rechten verbonden aan de mede-eigendom.